serial search nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial search nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial search giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial search.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial search

    * kỹ thuật

    nối tiếp

    toán & tin:

    sự tìm kiếm tuần tự