serial reader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial reader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial reader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial reader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial reader

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ đọc nối tiếp