serial by bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial by bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial by bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial by bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial by bit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tuần tự từng bit