serial section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial section

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mặt cắt nhóm