serialist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serialist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serialist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serialist.

Từ điển Anh Việt

  • serialist

    /'siəriəlist/

    * danh từ

    người viết truyện in ra từng số