serializer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serializer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serializer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serializer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serializer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ nối tiếp hóa