serial key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial key

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phím nối tiếp