serial access nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial access nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial access giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial access.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • serial access

  * kỹ thuật

  truy cập tuần tự

  điện tử & viễn thông:

  đầu vào thứ tự

  đầu vào tuần trình tự

  xây dựng:

  sự tiếp cận (theo) trình tự

  toán & tin:

  sự truy nhập nối tiếp

  sự truy nhập tuần tự

  truy cập nối tiếp