serial mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ nối tiếp

    kiểu nối tiếp