serial mouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial mouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial mouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial mouse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial mouse

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chuột nối tiếp