serial by word nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial by word nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial by word giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial by word.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial by word

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tuần tự từng từ