serialism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serialism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serialism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serialism.

Từ điển Anh Việt

  • serialism

    * danh từ

    nhạc 12 âm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • serialism

    20th century music that uses a definite order of notes as a thematic basis for a musical composition

    Synonyms: serial music