serial music nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial music nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial music giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial music.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • serial music

    Similar:

    serialism: 20th century music that uses a definite order of notes as a thematic basis for a musical composition

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).