serial file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • serial file

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tập tin nối tiếp

  tập tin tuần tự

  tệp nổ tiếp

  tệp tuần tự