serial behavior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial behavior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial behavior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial behavior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial behavior

    * kỹ thuật

    động thái liên tiếp

    hành vi nối tiếp