serial bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial bond

    * kinh tế

    trái phiếu theo xê ri