serialization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serialization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serialization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serialization.

Từ điển Anh Việt

  • serialization

    tuần tự hóa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serialization

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự nối tiếp hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet