serial computer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial computer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial computer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial computer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial computer

    * kỹ thuật

    máy tính nối tiếp

    máy tính tuần tự