serial cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial cable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial cable

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cáp nối tiếp