serial building nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial building nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial building giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial building.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial building

    * kỹ thuật

    nhà điển hình