serial bay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial bay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial bay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial bay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial bay

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đơn nguyên dãy

    đơn nguyên tiêu chuẩn