serial line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • serial line

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  đường dây nối tiếp

  thao tác nối tiếp

  tuyến nối tiếp