serial punch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial punch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial punch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial punch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial punch

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy đục lỗ nối tiếp