serial test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial test

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiêu chuẩn dãy