serial addition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial addition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial addition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial addition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial addition

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cộng nối tiếp

    phép cộng nối tiếp