serial bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial bit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bit nối tiếp