serial rudders nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial rudders nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial rudders giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial rudders.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial rudders

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cánh láy hướng nối tiếp