serial number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • serial number

  * kinh tế

  số liên tục (số loạt hàng, số thứ tự các chứng từ)

  * kỹ thuật

  dãy số

  số seri

  số theo thứ tự

  số thứ tự

  điện:

  số chế tạo

  toán & tin:

  số nối tiếp

  số sản xuất