serial adder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial adder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial adder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial adder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial adder

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ cộng lần lượt

    bộ cộng nối tiếp