serial carry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial carry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial carry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial carry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial carry

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhớ liên tiếp