serial adapter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial adapter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial adapter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial adapter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial adapter

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ tương thích nối tiếp