pipe of peace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe of peace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe of peace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe of peace.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pipe of peace

    Similar:

    calumet: a highly decorated ceremonial pipe of Amerindians; smoked on ceremonial occasions (especially as a token of peace)

    Synonyms: peace pipe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).