par nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

par nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm par giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của par.

Từ điển Anh Việt

 • par

  /pɑ:/

  * tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trung bình; bình thường

  * danh từ

  sự ngang hàng

  on a par with: ngang hàng với

  tỷ giá; giá trung bình, mức trung bình

  par of exchange: tỷ giá hối đoái

  at par: ngang giá

  above par: trên mức trung bình; trên mức quy định

  below par: dưới mức bình thường, dưới mức quy định

  * danh từ

  (thông tục), (như) paragraph

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • par

  * kinh tế

  bình giá

  ngang giá

  theo mệnh giá

  * kỹ thuật

  trạng thái cân bằng

  cơ khí & công trình:

  giá trung bình

  trạng thái bình thường

  tỷ giá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • par

  (golf) the standard number of strokes set for each hole on a golf course, or for the entire course

  a par-5 hole

  par for this course is 72

  make a score (on a hole) equal to par

  Similar:

  equality: a state of being essentially equal or equivalent; equally balanced

  on a par with the best

  Synonyms: equivalence, equation