parus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • parus

    type genus of the family Paridae

    Synonyms: genus Parus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).