parsi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parsi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parsi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parsi.

Từ điển Anh Việt

  • parsi

    * danh từ

    Bái hoả giáo (Ba tư, ấn độ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • parsi

    Similar:

    parsee: a member of a monotheistic sect of Zoroastrian origin; descended from the Persians; now found in western India