parcel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parcel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parcel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parcel.

Từ điển Anh Việt

 • parcel

  /'pɑ:sl/

  * danh từ

  gói; bưu kiện ((cũng) postal parcel)

  (thương nghiệp) chuyển hàng (số hàng trong một lần giao dịch)

  mảnh đất, miếng đất

  (từ cổ,nghĩa cổ) phần

  part and parcel: bộ phận khắng khít (của một vật)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lũ, bọn, bầy

  a parcel of fools: một lũ ngốc

  * ngoại động từ

  chia thành từng phần ((thường) to parcel out)

  (hàng hải) che (đường xảm tàu) bằng dải vải bạt có nhựa đường; bọc (dây châo...) bằng dải vải bạt có nhựa đường

  * phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) phần nào

  parcel gilt: mạ vàng một phần

  a parcel gilt cup: cái cốc mạ vàng bên trong

  parcel blind: nửa mù, mù dở

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parcel

  the allotment of some amount by dividing something

  death gets more than its share of attention from theologians

  Synonyms: portion, share

  divide into parts

  The developers parceled the land

  cover with strips of canvas

  parcel rope

  make into a wrapped container

  Similar:

  package: a wrapped container

  tract: an extended area of land

  Synonyms: piece of land, piece of ground, parcel of land

  package: a collection of things wrapped or boxed together

  Synonyms: bundle, packet