pardie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pardie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pardie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pardie.

Từ điển Anh Việt

  • pardie

    liên từ

    (từ cổ, nghĩa cổ) tất nhiên