parade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parade.

Từ điển Anh Việt

 • parade

  /pə'reid/

  * danh từ

  sự phô trương

  cuộc diễu hành, cuộc duyệt binh

  Mac Day parade: cuộc diễu hành ngày 1 tháng 5

  nơi duyệt binh; thao trường ((cũng) parade ground)

  đường đi dạo mát; công viên

  programme parade

  chương trình các tiết mục (truyền thanh, truyền hình)

  * ngoại động từ

  tập họp (quân đội) để duyệt binh, cho diễu hành, cho diễu binh

  to parade troops: cho diễu binh

  phô trương

  to parade one's skill: phô tài khoe khéo

  diễu hành qua, tuần hành qua

  to parade the streets: diễu hành qua phố

  * nội động từ

  diễu hành, tuần hành

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parade

  a ceremonial procession including people marching

  an extended (often showy) succession of persons or things

  a parade of strollers on the mall

  a parade of witnesses

  a visible display

  she made a parade of her sorrows

  walk ostentatiously

  She parades her new husband around town

  Synonyms: exhibit, march

  march in a procession

  the veterans paraded down the street

  Synonyms: troop, promenade