parade-ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parade-ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parade-ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parade-ground.

Từ điển Anh Việt

  • parade-ground

    /pə'reidgraund/

    * danh từ

    nơi duyệt binh; thao trường