parse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parse.

Từ điển Anh Việt

 • parse

  /pɑ:z/

  * ngoại động từ

  phân tích ngữ pháp (từ, câu)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parse

  * kỹ thuật

  phân tách

  phân tích cú pháp

  xây dựng:

  phân tích từ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parse

  analyze syntactically by assigning a constituent structure to (a sentence)