parsec (pc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parsec (pc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parsec (pc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parsec (pc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parsec (pc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    trên giây