pars nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pars nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pars giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pars.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pars

    * kỹ thuật

    y học:

    phần (một phần đặc biệt của một cơ quan hay một cấu trúc khác)