parsons table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parsons table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parsons table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parsons table.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • parsons table

    a sturdy rectangular table with block legs at the four corners; the top and the legs are the same width

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).