beam calliper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam calliper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam calliper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam calliper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam calliper

    * kỹ thuật

    calip đo dầm