beam calipers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam calipers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam calipers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam calipers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam calipers

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thước cặp (lớn)