asbestos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos.

Từ điển Anh Việt

 • asbestos

  /æz'bestɔs/

  * danh từ

  (khoáng chất) miăng

 • asbestos

  (Tech) thạch miên [TQ] (bông đá), amiăng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asbestos

  * kỹ thuật

  atbet

  bông khoáng

  sợi amiang

  cơ khí & công trình:

  amiăng chịu nhiệt

  xây dựng:

  bằng amiăng

  sợi albet

  thạch ma

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • asbestos

  a fibrous amphibole; used for making fireproof articles; inhaling fibers can cause asbestosis or lung cancer