asbestos cardboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos cardboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos cardboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos cardboard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos cardboard

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bìa amian