asbestos insulated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos insulated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos insulated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos insulated.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos insulated

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    được cách ly bằng amiăng