asbestos sheathing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos sheathing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos sheathing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos sheathing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos sheathing

    * kỹ thuật

    lớp bảo ôn

    lớp bọc amian