asbestos-free nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos-free nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos-free giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos-free.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos-free

    * kỹ thuật

    ô tô:

    không có amiăng